dsa

Изготвяне на енергиен паспорт

Енергийният паспорт на сграда е част от общия Техническия паспорт.

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на
съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните
изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на
енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован
експлоатационен срок.

По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в
част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под
наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната
ефективност.

Съгласно чл. 176 от Закона за устройство на територията:
• След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно
обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се
съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за
строежите по глава трета, раздел VII и VIII.
• Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на
строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на
изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.
Съгласно чл. 176 от Закона за устройство на територията:
• Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в
експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на
СМР съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3.
• Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо
строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета
категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната
характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на
завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки,
свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.
• Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от
главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна
ефективност”.
• Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически или
юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ,
въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на
сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ и
документира енергийните характеристики на сградата, свързани с изискванията
на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
• Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от
договора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на
лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна
ефективност, по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ.
• Eнергийният паспорт се състои от четири страници, неделими една от друга,
и се съставя след всяко проведено обследване по образец съгласно
приложението.

 

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.