ВЕНТИЛАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

Основен елемент при изграждането на административните и търговски центрове е доброто проектиране и изпълнение на вентилационната инсталация. Предвид факта, че подобни сгради се характеризират със значително присъствие на хора, то осигуряването на добре функционираща вентилационна система би гарантирало както комфорта, така и здравето и работоспособността им. В процеса на проектиране на административните и търговски центрове преди всичко е необходимо да се направят архитектурните планове.

Добре е след уточняване на разпределенията на сградата да се направи задание за проектиране по част ОВ, както и за другите части. По отношение изпълнението на вентилационната система следва да се спазват изискванията, регламентирани в нормативната база, съобразно вида и предназначението на сградата.

Особености при проектиране на вентилационни системи за административни сгради
Вентилационните инсталации за административните сгради се проектират съобразно изискванията на Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Преди да се пристъпи към избор на вентилационна система за такъв тип сгради е необходимо да се определи дали сградата се използва от една фирма или всеки от етажите или офисите се използва от различна, на базата на което да се определи подходящата организация на въздухообмена. В случаите, когато се предвижда сградата да се използва само от една фирма, обикновено се изгражда обща общообменна вентилация за цялата сграда. Най-често използваната организация на въздухообмен е горе–горе. Подаването на пресен въздух е в работната зона по периферията, а изсмукването на отработения въздух е през коридорите или в близост до изхода от офис помещението. Кратността на въздухообмен е в зависимост от категорията на обитавана среда – съответно категория А, В или С.

Когато е предвидено всеки от етажите да се експлоатира от различна фирма, обикновено се изгражда автономна общообменна вентилация за всеки един от етажите. По този начин експлоатационните разходи се отчитат по-лесно. Също така не се налага обитаемостта на сградата е да е на 100%. И в този случай често използвана организация на въздухообмена е схемата горе-горе. Подаването на пресен въздух, както и изсмукването, е по подобен на първия вариант начин.

В случаите, при които на един етаж се разполагат множество офиси, които се експлоатират от отделни фирми, възможно решение е изграждането на общообменна вентилация за цялата сграда, по подобие на първия вариант.

На пазара вече се предлагат и малки енергоспестяващи вентилационни блокове с дебит до 150 m3/h, които се считат за много подходящо решение за вентилация на малки офиси. Обикновено тези вентилационни блокове се монтират на фасадата на сградата и не изискват монтиране на въздухопроводна мрежа и решетки. Достигат ефективност до около 90%, което отговаря на съвременните изисквания за енергоспестяване. Като техен основен недостатък се посочва сравнително високата им цена, което води до общо оскъпяване за цялостната вентилационна система в сравнение с общата такава.

Вентилационни системи за търговски центрове
Вентилационните инсталации за търговски центрове се проектират съобразно изискванията на Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Категорията на обитаване най- често е категория В – очаквано средно ниво. Необходимото количество (дебит) пресен въздух се определя съгласно приложение № 18 или приложение № 12 от Наредба №15. Сред най-често използваните схеми на организация на въздухообмен е схемата горе-горе.

За всеки отделен магазин, както и за общите части (фоайета и стълбища), обикновено се предвижда подаване на пресен въздух, както и отвеждане на замърсения. Необходимо изискване е количеството подаван въздух да бъде балансирано. Възможно е използването на обща смукателно-нагнетателна камера за търговския център, но не е изключено вентилацията да се раздели на няколко по-малки, като това се обуславя от спецификата на обекта. Необходимо е подаваният пресен въздух да бъде предварително обработен – загрят или охладен, в зависимост от сезона; пречистен от различни примеси и т. н.

За да се изпълнят условията за енергийна ефективност, е препоръчително използването на енерговъзстановяващи секции (рекуператори) с ефективност над 50%. Препоръчва се и използването на инверторни двигатели за вентилаторите; добро управление КИП и автоматика и топлоизолиране на въздухопроводната мрежа.

Добре е да се име предвид, че като общо правило при проектиране на вентилационни системи за сгради от такъв вид, по време на проектирането най-трудното решение е определяне на шахтите за преминаване на вертикалните въздуховоди, както и мястото за монтаж на вентилационните камери. Архитектът и инвеститорът, с оглед обособяване на по-голяма търговска площ, в някои случаи пренебрегват изискванията на ОВК проектанта. В следствие на това, за сградата като цяло се оказва трудно, а понякога и невъзможно, изграждането на вентилационна инсталация, съобразена с всички изисквания, което от своя страна налага търсенето на компромисни решения. Това води до влошен комфорт на обитаваната среда по време на експлоатацията на обекта.

Подземни паркинги
Всеки голям административен и търговски център разполага с подземен паркинг. Съгласно действащата НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар за всеки подземен паркинг следва да се предвиди система за „Димо- и топлоотвеждане”. Съгласно горецитираната Наредба следва да се осигури 25-кратен въздухообмен. Количеството въздух, което трябва да се отведе, е с много голям дебит, поради което от особено значение е още в процеса на изготвяне на архитектурните планове да се предвидят необходимите шахти за отвеждане на отработения въздух. По мнението на проектанти това е една от най-тежките вентилационни системи по време на проектиране.

Тъй като едновременно с тази система е необходима и работеща смукателна вентилация за отвеждане на изгорелите газове от паркиращите автомобили, препоръчително е вентилаторите, които се залагат, да са с няколко скорости и с управление. Друг вариант е да се предвидят два отделни вентилатора – един за работещата смукателна вентилация и втори – за димната. Използван вариант е и вариантът двете системи да се проектират независимо една от друга.

Въздуховодите обикновено са изготвени от поцинкована ламарина. Често използвана схема на организацията на въздухообмена е 50% горе и 50% долу. Кратността на работещата вентилация е в порядък 3- до 6-кратен въздухообмен в зависимост от изчисленията, а димната е с 25 кратност. Скоростта на въздуха в системата е различна, в зависимост от това в какъв режим ще се използва. В режим на нормална работа, за изхвърляне на отработени газове скоростта обикновено е в рамките до 7 m/s. В режим димна вентилация скоростите могат да достигат и до около 15 – 20 m/s. Добре е да се има предвид обаче, че все пак това е аварийна ситуация. Вентилаторите, предназначени за димна вентилация, са взривобезопасни и подходящи за отвеждане на дим.

За да се получи добро проветряване, както и да се освободят евакуационните изходи при авариен случай, е необходимо да се предвидят и нагнетателни вентилационни отвори. Същите се разполагат по периферията на подземния паркинг и в близост до изходите за евакуация.

В зависимост от местоположението и архитектурните планове на обекта, както и нивата на подземните паркинги, е възможно да се предвиди и естествена вентилация, съобразена с действащите норми и разпоредби. При наличие на този вариант се постигат от една страна по-ниски инвестиционни разходи, а в същото време се намалява и разходът на електрическа енергия, необходима за работата на вентилаторите.

Изт. сп.“ТД инсталации“

 

Мнения и обратна връзка

  1. Stanislav Stoyanov |

    Здравейте ! Интерсувам се каде мога да изкарам курс,за монтиране на въздуховод на дом.климатик


Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.